foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+421 54 788 2142
svida@svida.sk
Senior dom Svida

Proces prijímania do zariadenia

Proces prijímania do zariadenia sociálnych služieb sa riadi zákonom č. 448/2008 Z.z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

(v znení č. 317/2009 Z.z., 332/2010 Z.z., 50/2012 Z.z., 185/2012 Z.z., 413/2012 Z.z., 485/2013 Z.z.)

- ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dosiahli dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov potrebujú z iných vážnych dôvodov, je povinná podať písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (§74, ods. 3 zákona 448/2008 o soc. službách) obci, VÚC v rozsahu ich pôsobnosti alebo nimi zriadenej právnickej osobe alebo založenej právnickej osobe, ktorá obsahuje:

- meno, priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba dátum narodenia, adresa pobytu,

- miesto poskytovania sociálnej služby,

- druh sociálnej služby, ktorá sa má fyzickej osobe poskytovať,

- forma sociálnej služby,

- potvrdenie o príjme a doklady majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba,

- deň začatia poskytovania sociálnej služby, čas poskytovania sociálnej služby,

- k žiadosti o  zabezpečenie poskytovania sociálnej služby fyzická osoba priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Následne obec alebo vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby obci, VÚC alebo právnickej osobe zriadenej alebo založenej obcou alebo VÚC,

- ak má byť občan posúdený, je nutné aby si podal žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s prílohou (lekársky nález) / viď formulár v úvode stránky/.

Poplatky

Úhrada za poskytovanie sociálnych služieb v Senior dom Svida vo Svidníku sa vypočítava v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov a v súlade s Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012 a VZN 43/2014.

Klienti Senior dom Svida vo Svidníku sú povinní platiť úhradu za poskytované sociálne služby a to následovne:

Stravná jednotka + režijné náklady :

Odber racionálnej stravy -  88,20 € /mesačne/
Odber diabetickej stravy -
110,10 € /mesačne/

Ubytovanie:

1-posteľová izba - 72,00 € /mesačne/
2-posteľová izba - 36,00 € /mesačne/

Upratovanie + pranie, žehlenie: - 15,00 € /mesačne/

Odkázanosť: /mesačne/

ZpS

DSS

Špecializované zariadenie

st. odkázanosti 2

48,60 €

51,60 €

 

st. odkázanosti 3

51,60 €

54,90 €

 

st. odkázanosti 4

57,90 €

60,90 €

 

st. odkázanosti 5

63,90 €

66,90 €

69,90 €

st. odkázanosti 6

69,90 €

72,90 €

76,20 €

 Celková mesačná úhrada za poskytované sociálne služby v našom zariadení sa pohybuje v rozpätí od 196,54 € do 256,46 €.

Meniny na web
TOPlist


Copyright © DUKO Rights Reserved.