foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+421 54 788 2142
svida@svida.sk
Senior dom Svida

 

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady na jedno registrované miesto za rok 2017 v Senior dome Svida, SNP 4, 089 01 vo Svidníku
Senior dom Svida v súlade s § 72 ods.20 zákona č.448/2008 Z.z.o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákonač.455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods.2,písm.a/ za predchádzajúci rozpočtový rok - 2017.
Druh poskytovanej sociálnej služby Forma sociálnej služby Priemerné EON na 1 reg.miesto na 1 mesiac
Špecializované zariadenie - ŠZ     Celoročná pobytová 683,37 €
Domov sociálnych služieb - DSS   Celoročná pobytová 1 117,76 €
Zariadenie pre seniorov - ZPS   Celoročná pobytová 497,77 €
         
Vo Svidníku : 28.02.2018      
Vypracoval : Mária Karneková      
         
Schválil : PhDr. Adrián Labun      
riaditeľ Senior domu Svida      

 

Meniny na web
TOPlist


Copyright © DUKO Rights Reserved.