foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+421 54 788 2142
svida@svida.sk
Senior dom Svida

  • Sociálne poradenstvo

Ø Odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii – posúdenie povahy problému fyzickej osoby, poskytnutie základných informácii o možnostiach riešenia problému.

  • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

Ø Poskytuje sa podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách.

  • Sociálna rehabilitácia

Ø Odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností, aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách.

  • Ošetrovateľská starostlivosť

Ø Naše zariadenie môže poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

  • Pracovná terapia

Ø Odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických, mentálnych a pracovných schopností.

Meniny na web
TOPlist


Copyright © DUKO Rights Reserved.